Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego Komoona

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.komoona.eu

Regulamin Sklepu internetowego Komoona

Sprzedającym jest Marzena Glinkowska działająca pod firmą Komoona Marzena Glinkowska
właściciel sklepu Komoona dostępnym pod adresem www.sklep.komoona.eu, prowadząca
działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej,
podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
wpisana pod numerem NIP: 7281137934, Regon: 387242594, zwana także
zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

pod numerem telefonu: 692 975 376 (poniedziałek – piątek 8-18) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: komoona@komoona.eu

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności
prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu
Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem
Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie
internetowej Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której
dotyczy Umowa Sprzedaży.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks
cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem
serwisu internetowego Sklepu.
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem
www.sklep.komoona.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć
Zamówienie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie
rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży.
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
urządzenia końcowego.

Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego
dostępnego pod adresem www.sklep.komoona.eu.
Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta
jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego
postanowień w czasie składania Zamówienia.
Sklep internetowy Komoona prowadzi sprzedaż detaliczną za
pośrednictwem sieci Internet.
W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji
zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty
elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci
Internet.

Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Komoona są cenami
brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów
wysyłki.
Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz
zamówienia i poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na
który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje
się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy,
Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Umieszczone dane osobowe w trakcie składania Zamówienia będą przetwarzane przez
Sprzedającego w bazie danych Sklepu Internetowego w celu realizacji
Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w
celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu
Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do
swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło
jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest
znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i
chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on
automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
Złożenie zamówienia pokrywa się z momentem wpływu
wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w
przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w
przypadku płatności kartą.

Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia albo drogą mailową. Sklep
  poinformuje Klienta
  niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który

uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 1. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm
  kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty wysyłki podane na sklepie internetowym
  ponosi Klient. Po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym, istnieje możliwość odbioru osobistego
  towarów w siedzibie
  sprzedającego.
 2. Zakupiony towar wysyłany jest w terminie od 7 do 14 dni roboczych. W okresie świątecznym, termin
  realizacji zamówienia może być wydłużony, o czym Klient zostanie mailowo powiadomiony.
 3. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w
  cenniku transportu.

Płatności
Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

 • przelewem na konto bankowe sklepu
 • za pośrednictwem serwisu PayPal,
 • przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności
  Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze
  stanowią ceny brutto i nie zawierają kosztów wysyłki.

Odstąpienie od umowy

Na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz. U.2014, poz. 827 z późn. zm.), Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma
prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne
oświadczenie na piśmie (w załączniku poniżej), w terminie 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W Sklepie Internetowym
towarami wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta, które nie podlegają zwrotowi w trybie tu
opisanym są kurtki, bluzy, śpiochy, t-shirty, kominy.

Termin na odstąpienie od umowy jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia odbioru rzeczy
przez Konsumenta,
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem na adres Usługodawcy na adres e -mail komoona@komoona.eu Kupujący może skorzystać
ze wzoru dokumentu odstąpienia od umowy jaki otrzymał w przesyłce wraz z zakupionym

przedmiotem oraz według wzoru zamieszczonego poniżej. W przypadku odstąpienia od umowy
zawartej na odległość, umowa jest
uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w
stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni, od dnia w którym Kupujący odstąpił od umowy,. Zakupiony towar należy zwrócić na adres
Usługodawcy.
Koszty zwrotu towaru pokrywa Klient. Wysokość kosztów uzależniona jest
od wybranego przez Klienta sposobu dostarczania zwracanego towaru do
sklepu. W większości przypadków nie przekraczają one 20 zł.
Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, nie później
niż 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu, zwracane są
wszystkie dokonane przez niego płatności. Konsument ma obowiązek
zwrócić rzecz sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni
od dnia, w którym odstąpił od umowy, w stanie wskazującym na brak
śladów użytkowania. Konsument ma bowiem prawo rozpakować towar i
sprawdzić czy spełnia jego oczekiwania (np. przymierzyć, wypróbować).
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.

Procedura reklamacji

 1. Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 2. Kupujący może zgłaszać Sprzedającemu reklamacje dotyczącej zawartej Umowy pod
  adresem poczty elektronicznej komoona@komoona.eu lub w formie pisemnej na adres
  Sklepu Internetowego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego
   datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
   przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
   wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
  reklamacji Sklep Internetowy zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we
  wskazanym zakresie.
 4. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedającego. Koszty związane z odesłaniem
  towaru reklamowanego zostaną zwrócone w sytuacji gdy reklamacja zostanie uwzględniona.
 5. Do odsyłanego towaru Kupujący proszony jest o dołączenie dokumentu zakupu, jeśli był mu
  wydany.
 6. Sklep Internetowy rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej
  postaci.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres
  poczty tradycyjnej.
 8. Klient wraz z Towarem otrzyma wskazania dotyczące sposobu prania Towaru i jest zobowiązany do
  przestrzegania tych wskazówek. Wady towaru powstałe na skutek niewłaściwego postępowania z
  Towarem, nie będą uwzględniane.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów
Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w
zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za
dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do
treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane
dobrowolnie.
Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i
korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż
zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają
możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez
edycję profilu konta.
Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez
wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres
www.sklep.komoona.eu
Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia
Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest częścią umowy sprzedaży zawieranej przez firmę Komoona Marzena
  Glinkowska oraz Kupującym umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca
  zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia.
 2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem
  Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie
  dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym
  adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-
  mail: komoona@komoona.eu lub numerem telefonu 692 975 376 (pn.-pt. godz. 10.00-
  18.00).
 4. Treści zamieszczone w Sklepie internetowym, w tym opisy, zdjęcia oraz elementy graficzne
  stanowią własność Komoona Marzena Glinkowska, w związku z czym podlegają ochronie prawnej
  przewidzianej w odrębnych przepisach prawa, w tym w prawie autorskim.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Marzena Glinkowska Komoona ul. Czorsztyńska 16A
92-017 Łódź
– Ja/My () niniejszym informuję/informujemy () o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy () – Data zawarcia umowy () /odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
Numer konta bankowego do zwrotu środków:
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

Koszyk